Het Westfries Museum is gesloten, bezoek onze nieuwe website voor meer informatie www.westfriesmuseum.nl

Je bezoekt nu de oude website van het Westfries Museum

Onze website wordt vernieuwd over:

00 dagen : 00 uren : 00 minuten : 00 seconden

Museum dicht, stad open

Het Westfries Museum is gesloten voor een grootscheepse restauratie, verbouwing en vernieuwing. Medio 2025 openen we de deuren weer voor het publiek. We blijven echter onze verhalen vertellen: online via onze nieuwe website en straks in onze tijdelijke museumlocatie Statenpoort.

Een nieuw Westfries Museum

Op 2 januari 2023 wordt onze website vernieuwd. Daarop volg je het laatste nieuws over de verbouwing en vernieuwing van het museum, waaronder de archeologische opgravingen. Bovendien onthullen we met deze website onze nieuwe huisstijl! Zo maakt het Westfries Museum toekomst van het verleden.

Popup sluiten
Image module

Door naar de volgende fase

Projectleider Eltje de Klerk

Het project Vernieuwing Westfries Museum bevindt zich nu in de Ontwerpfase. Projectleider Eltje de Klerk legt uit wat deze fase inhoudt. “Voordat er verbouwd wordt, moeten de plannen door de architect tot in detail worden uitgewerkt. Zo is het voor de aannemer duidelijk welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Denk aan de uitwerking van zaken als de fundering, het type installaties voor klimaatbeheersing en beveiliging, maar ook de plaats en breedte van de publieksdoorgangen, de nieuwe entree en de aanbouw voor de lift bijvoorbeeld. Als deze uitwerkingen er zijn, wordt een aannemer aangetrokken via een aanbestedingsprocedure. Volgens de huidige planning vindt dit plaats begin 2023.

De bouw zal dan daarna worden uitgevoerd. Het museum sluit per 1 januari 2023 de deuren voor het publiek. Inmiddels bereidt het museumteam de verhuizing van de collectie en de kantoren voor. Daarnaast werkt het museum de plannen voor een nieuw, inhoudelijk concept verder uit. Ook werkt het aan een aansprekende presentatie in het nieuwe tijdelijke onderkomen vanaf medio 2023. Dat vindt plaats in een ander prachtig Hoorns monument waar de stad trots op is: de Statenpoort.”

Welke onderdelen komen aan bod in de Ontwerpfase?

“Tijdens de Ontwerpfase wordt gewerkt aan de uitwerking van vijf deelterreinen, die onderling met elkaar samenhangen: 1. Het bouwkundige project 2. Archeologie 3. Het museale concept en herinrichting 4. Het voorbereiden van de verhuizing en herwaardering van de museumcollectie 5. De fondsen- en sponsorwerving.

  1. Bouwkundige werkzaamheden

Het bouwkundige deel van de werkzaamheden is veruit het grootste deelproject. Het omvat de renovatie, het funderingsherstel, de verduurzaming en de functionele aanpassingen aan het gebouw. TPAHG Architecten levert een voorlopig ontwerp (VO) op, dat – na goedkeuring van de ambtelijk opdrachtgever – uitgewerkt wordt in definitief ontwerp (DO). Na oplevering van het DO wordt de aanbesteding gestart.

In de Ontwerpfase zijn we ook bezig met het doen van diverse voor de bouw vereiste onderzoeken, zoals bodemonderzoek en een flora- en faunaonderzoek. Ook wordt het vergunningentraject gestart. De vergunningen moeten worden gegeven alvorens wordt aanbesteed. De belangrijkste vergunning betreft de Omgevingsvergunning, waarin ook de Monumentencommissie een belangrijke stem heeft. Tijdens het gehele proces wordt nauw contact onderhouden met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) en de Nederlandse Monumenten Organisatie (NMO), die eigenaar is van Roode Steen 1.

 

 

  1. Archeologie

Tijdens de Ontwerpfase is door de Archeologische Dienst West-Friesland een plan van aanpak en planning gemaakt voor het archeologisch onderzoek. In de zomer van 2022 is begonnen met het archeologische onderzoek in en rond het pand Roode Steen 15. Lees er hier meer over.

  1. Het museale concept en herinrichting

Het team van het Westfries Museum is inmiddels bezig met het uitwerken van het inhoudelijk concept voor het nieuwe museum. Zie ook het artikel van Ad Geerdink over het nieuwe concept. Om tot concrete uitwerking, een richtlijn voor de vormgeving te komen, werkt het museum samen met vormgevingsbureau Kinkorn uit Tilburg. Dit bureau heeft al veel aansprekende tentoonstellingen in binnen- en buitenland vormgegeven. De eerste schetsen geven een aansprekend en prikkelend beeld van het vernieuwde museum. Het complete museale ontwerp en de uitvoering daarvan zullen daarna via een aanbestedingsprocedure worden uitgezet.

  1. Verhuizing en waardering van de museumcollectie

De museumstukken kunnen uiteraard niet in het museum blijven staan tijdens de verbouwing, en dus moeten alle 35.000 collectiestukken ergens opgeslagen worden. Naast de collectie die nu in het museum te zien is, moeten ook alle objecten in de twee bestaande externe depots naar een extern collectiecentrum verhuizen. Dat biedt niet alleen goede bewaarfaciliteiten, maar ook ruimten voor behoud- en beheerswerkzaamheden en fotografie van de collectie. Hiermee wordt het beheer van de collectie efficiënter georganiseerd. De aanbesteding voor deze dienst is in juni 2022 afgerond, Imming Logistics in Zwaag is de opdracht gegund. De daadwerkelijke verhuizing van de collectie vindt plaats nadat het museum zijn deuren heeft gesloten, in het eerste kwartaal van 2023.

Voorafgaand aan de verhuizing worden echter wel alvast zoveel mogelijk objecten gewaardeerd. Dit houdt in dat per object gekeken wordt of het museum het ook in de toekomst in de collectie wil houden, of dat het object elders (bij voorkeur in een ander museum) beter op zijn plek is en tot zijn recht komt. Dit waarderingstraject wordt volgens landelijke richtlijnen uitgevoerd en gecoördineerd door Dieuwertje Wijsmuller (Creative Culture Consultancy), specialist in herwaardering van museale collecties. Kijk hier de korte video met uitleg. Zij stuurt ook de in- en uithuizing van de collectie aan. Dieuwertje wordt hierin ondersteund door twee collega’s van de afdeling collectie van het museum en twee nieuwe collectiemedewerkers, die het project konden versterken voor de duur van twee jaar dankzij subsidie van het Mondriaan Fonds.

 

 

  1. Fondsen- en sponsorwerving museale concept

De gemeente draagt een groot deel van de investeringslasten van de verbouwing. Daarnaast zijn er substantiële bijdragen door het Rijk (Kanjersubsidie) en de provincie Noord-Holland toegezegd. Uit het Le Cocq d’Armandville-Planckenfonds is een grote bijdrage ter beschikking gesteld voor de investeringen in de nieuwe museale presentatie. Daarnaast is het museum hard aan het werk om andere fondsen en sponsoren te interesseren voor bijdragen aan de inrichting van het gebouw en het nieuwe museale concept.

Wanneer wordt deze Ontwerpfase afgesloten?

“De Ontwerpfase wordt afgesloten wanneer het definitief ontwerp (DO) gereed is om aan te besteden bij een uitvoerend aannemer. Om de volgende fase van het project, de Realisatiefase, te kunnen opstarten moet het aanbestedingsproces minimaal één aanbieder opleveren die voldoet aan alle geschiktheidscriteria. Daarna moet het proces een aanbieding opleveren die voldoet aan het programma van eisen voor de aanbesteding, en uiteraard past binnen de gestelde financiële kaders.”